O nás

Občianske združenie AKRIS vzniklo v decembri roku 2012. Keďže jeho zakladateľmi sa stali veriaci z našej farnosti, dostalo názov súvisiaci s patrónom farnosti.

Slovo AKRIS je gréckeho pôvodu a jeho slovenský význam znamená „kobylka“. Vieme, že Nový Zákon, v ktorom sa dozvedáme o živote patróna našej farnosti, bol napísaný v gréckom jazyku, a že sa Ján Krstiteľ na púšti sýtil medom a kobylkami. I naše občianske združenie bolo založené za účelom, aby ľuďom v našich obciach pomáhalo v organizácii a podpore jednotlivých akcií, či už zameraných na mládež, dospelých alebo seniorov.

Cieľom združenia je:

  1. aktívne podporovať také pôsobenie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobností detí, mládeže, dospelých, dôchodcov a telesne postihnutých k sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu, a to neschematickými spôsobmi a pestrými metódami.
  2. organizovanie voľného času detí, mládeže, dospelých, dôchodcov a telesne postihnutých za účelom ich ďalšieho vzdelávania.
  3. podpora a upevňovanie mravných a duchovných hodnôt pri zachovávaní tradícii a poznávanie nových kultúr.
  4. aktívne pracovať na ochrane životného prostredia, ako aj organizovať a realizovať projekty na správnu výchovu k ochrane životného prostredia.  
  5. spolupracovať na vytváraní optimálnych podmienok pri vytváraní centra humanizácie obce a života v nej.
  6. podpora a pomoc občianskym iniciatívam zameraných na zlepšenie života minoritných skupín občanov na Slovensku, špeciálne v našom okolí so zameraním na rómske komunity.
  7. práca s rómskou mládežou, výber a podpora talentov, organizovanie rekreácií pre deti a mládež.
  8. spracovávanie, organizácia a realizácia projektov, ktorých realizácia môže byť na prospech rómskej minority, respektíve môže mať dopad na zlepšenie vzťahov medzi rómskou minoritou a nerómskou majoritou.
  9. vyvíjať činnosť smerujúcu k záchrane budov s kultúrno-historickou  minulosťou, kultúrnych pamätihodnosti v Trhovišti a blízkom okolí. Podporiť svojou činnosťou vyhľadávanie finančných zdrojov na rekonštrukciu týchto objektov a ich  využitie za účelom sociálno-opatrovateľským, charitatívnym, humanitným, kultúrno-spoločenským a športovým.
  10. prispievať k dosiahnutiu cieľov osvetovou, publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním diskusných fór, spoločenských a kultúrnych podujatí a iných aktivít.

Viac sa o našom združení môžete dočítať v Stanovách.

 

 

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar