Kostoly

Dnešný farský kostol sv. Jána Krstiteľa


TrhovišteFarský kostol bol postavený na vyvýšenom mieste nad cestou. Stavba sa uskutočnila na mieste staršieho kostola, ktorý bol v zlom stave. Dnešný kostol bol vybudovaný v rokoch 1759-1761 za výraznej finančnej podpory grófky Anny M. rod. Zichy, vdovy Františka Čákyho, miestneho zemepána. Kostol je postavený v neskoro barokovom slohu. Vo veži kostola sú dva zvony vážiace 500 a 250 kg. Kostol bol opravovaný v rokoch  1885 a 1909. Rôzne stavebné opravy i generálna oprava sa uskutočnila v roku 1981. 

Pred súčasným kostolom sv. Jána Krstiteľa boli v Trhovišti dva skoršie farské kostoly.

Prvotný farský kostol sv. Nikodéma


Prvá zmienka o  kostole i jeho patrónovi pochádza zo správ pri popise pápežských desiatok v rokoch 1332-1337. Z tohto popisu je známe meno farára, Thica a vieme aj o farskom kostole. Architektúra prvotného kostola nie je známa. Predpokladá sa, že to bol kostol románsky, kamenný. Nie je ani známe presné miesto kde bol postavený. Viaceré staršie správy hovoria, že pôvodný kostol bol na mieste, kde je dnes farská záhrada.

Druhý farský kostol sv. Jána Krstiteľa


Prvotný farský kostol bol nahradený novou stavbou niekedy v 16. storočí. Tento kostol bol vybudovaný za finančnej pomoci zemepánov Drugethovcov  zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Stručné záznamy o tomto kostole pochádzajú zo správy o cirkevnej vizitácii z roku 1749, kde sa okrem iného spomína, že kostol je kamenný a starobylá stavba nie je v dobrom stave.
Je ale pravdepodobné, že časť tohto kostola ja súčasťou dnešného kostola, na čo poukazuje svätyňa i väčšia časť lode kostola.
Mierne zaoblená predná stena svätyne bola pôvodne rovná. Loď kostola bola krátka. Vedľa kostola bola murovaná zvonica a v nej dva zvony.

 V súčasnosti patria do farnosti Trhovište nasledujúce Filiálne obce:

Bánovce nad Ondavou


BánovceV obci sa nachádza novoklasicistický kostol Reformovanej cirkvi postavený v r. 1887 na mieste starého kostola. Pôvodne v tejto obci bola rotundová kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi. Kaplnku dala postaviť Klára Lehocká v roku 1838. V roku 1982 bola urobená generálna oprava kaplnky. V roku 1996 sa začalo s výstavbou kostola, ktorý bol pripojený k pôvodnej kaplnke sv. Mikuláša. Kaplnka sa stala sanctuariom kostola. Kostol bol dokončený a konsekrovaný Mons. Alojzom Tkáčom košickým arcibiskupom v roku 1998. Kostol je zasvätený Ružencovej Panne Márii.

Bracovce

BracovceV obci bola postavená kaplnka v roku ???, ktorá bola zasvätená sviatku Zoslania Ducha Svätého.

Laškovce

V obci sa nachádza grécko-katolícky kostol z roku 1722 zrenovovaný v roku 1922 a fara, kde je v súčasnosti základná škola.

Ložín

LožínV obci bola pred r. 1332 rímsko-katolícka fara, písomne doložená v rokoch 1332-1337. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Po presunutí fary do Trhovišťa prešlo tam aj toto patrocínium.  Dnes sa v obci nachádza kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov.  Pôvodný gotický kostol známy už začiatkom 14. storočia bol v 15. storočí čiastočne prebudovaný. V roku 1896 bol chrám obnovený a bola tiež dobudovaná veža, namontované zvony a zhotovený organ na chór. V druhej polovici 20. storočia boli pokusy o zriadenie samostatnej farnosti v Ložíne.

Moravany

MoravanyPísomné doloženia fary začiatkom 13. storočia potvrdzuje dávnu farnosť, ktorá jestvovala pred rokom 1332. Za Bočkayho povstania v r.1606 bola fara a kostola zabraná protestantmi: kostol zasvätený sv. Štefanovi bol katolíkom vrátený až v r. 1761. Po najnutnejších opravách došlo k rozsiahlejším stavebným úpravám v r. 1814 a 1910. Generálna oprava bola vykonaná v r. 1969. Jednoloďový kostol bol pôvodne bez veže, iba pri kostole bola drevená zvonica s jedným zvonom.

Lučkovce

LučkovceDnes časť obce Moravany. V roku 1942 bola v obci vybudovaná priestranná kaplnka ku cti Nepoškvrneného Srdca Panny Márie rodinou Petra Starinského. Kaplnka bola v roku 1948 stavebne prebudovaná a zväčšená na menší kostol. Posledná oprava kostola s obnovou bola v roku 1984.

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar