Krst

Zdroj: http://redemptoristi.kske.sk/KATECH/Katechizmus.xx/008rimkatech.htmSviatosť krstu sa v našej farnosti udeľuje po dohode. Zväčša krstíme v sobotu v dopoludňajších hodinách. Avšak sme otvorení aj krstom počas nedeľných svätých
omší.
Predkrstná náuka sa koná spravidla deň pred krstom v podvečerných hodinách na farskom úrade. O krst žiada jeden z rodičov dieťaťa. Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa a ku krstu stačí jeden krstný rodič. Na krst je potrebná krstná svieca a krstná košieľka. Má na nej byť vyšité, alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu.

Odporúča sa, aby rodičia pri krste svojho dieťaťa zverili svoje dieťa pod ochranu a orodovanie niektorého svätca tým, že dieťa bude nositeľom jeho krstného mena.

Krstným rodičom môže byť:
- katolík, ktorý prijal sviatosť birmovania, má najmenej 16 rokov, žije príkladným kresťanským životom a pristupuje k sviatostiam (sv. pokánia a eucharistie). Ak je
ženatý/vydatá, tak má sviatostné manželstvo (uzavreté „v kostole“). Ak nie je z našej farnosti je potrebné doniesť jeho krstný list.

Krstným rodičom nemôže byť:
- kto je civilne rozvedený
- žije ako druh a družka
- nemá sviatosť birmovania
- nepraktizuje život viery (hoci spĺňa všetky podmienky)

Čo je to krst?
Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími
deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

Telesným narodením dostávame prirodzený život. Pokrstením sa duchovne rodíme pre nadprirodzený život, čiže pre nebo. Vyplýva to zo slov Pána Ježiša, ktoré povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5)

Krst je pre nás akoby vstupnou bránou do rodiny Božích detí, do života nie podľa tela, ale podľa ducha. Tí, čo prijali krst, stali sa kresťanmi. Majú podľa želania Ježiš Krista byť
kvasom, prispievať k zlepšeniu života a medziľudských vzťahov. Majú byť tiež soľou, ktorá dá tejto zemi novú chuť. Svojím životom majú tak svietiť, aby ľudia videli ich dobré skutky a nadchli sa pre vieru, lásku a oslavu Boha.

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar