Sviatosť manželstva

Zdroj: http://nimes.catholique.fr/partenaire/district/img/9/Mariage.gifVSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV (pred uzavretím manželstva)
O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas. Najlepšie je informovať o úmysle uzavrieť sviatosť manželstva na začiatku kalendárneho roka, aby sme vedeli naplánovať spoločné predmanželské náuky.

V tomto roku to urobte prosím do 15. januára 2012 na farskom úrade.

Ako treba postupovať?
1. Nahlásiť na farskom úrade termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade
2. Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné zájsť na štátnu matriku (obecný úrad Trhovište), kde spíšete "Žiadosť o uzavretie manželstva"
3. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás je to 5 stretnutí, ktoré si stanovíme po spoločnej dohode. Spravidla 2 stretnutia týždenne po 1 hodine.

K žiadosti o uzavretie manželstva na matriku potrebujete:
- občianske preukazy
- rodné listy

K spísaniu cirkevnej zápisnice budete potrebovať tieto doklady:
- Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list. Ak ste z našej farnosti, krstný list nepotrebujete.
- V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné doniesť licenciu k sobášu (dovolenie), ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia z farnosti jedného zo snúbencov)
- Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné)
- Údaje o vašich svedkoch (meno, rodné číslo, presná adresa trv. pobytu)
- Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“
- Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“
- Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“
- Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“. Doniesť vypísanú žiadosť zo štátnej matriky.

Témy predmanželských náuk:

  1. Ako sa poznáme? Povolanie k manželstvu
  2. Mravouka - Desatoro
  3. Rodičovstvo a spoločný život
  4. Sviatosti
  5. Manželský obrad a sviatosť zmierenia snúbencov

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar